Tűzifa támogatás 2020.

 

Tisztelt Lakosság!

A 2020-as évre vonatkozó tűzifa támogatás rendelete itt érhető el:

Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

 

A kérelmek beadási határideje: 2020.11.13.

 

A szociális tűzifa támogatásra az alábbi jogcímen lehet jogosult:

 

  1. települési támogatás
  2. aktív korúak ellátása
  3. időskorúak járadéka
  4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
  5. mozgáskorlátozottság
  6. súlyos fogyatékosság
  7. tartós betegség
  8. családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 400 %-át (114 000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 450 %-át (128 500 Ft)
  9. egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény

 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok

 

Az a)-g) pontok szerinti jogcím esetén kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

 

A h)-i) pontok szerinti jogcím esetén a kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatoktól szóló táblázatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat alábbiak szerint:

 

 • járási hivatal által kiálított hatósági bizonyítvány a kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről,
 • havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolás,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolás,
 • munkaügyi szerv által folyósított ellátást megállapító határozat vagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásról kiállított igazolás,
 • a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolása az ellátás havi összegéről,
 • vállalkozó/őstermelő esetében a NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
 • egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelméről,
 • jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolásat arról, hogy nevezett az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel,
 • tartásdíj esetén a kérelem beadását megelőző ellátás folyósításáról szóló igazolás
 • igazolás tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.