Álláspályázat

Székelyszabar Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székelyszabar Község Önkormányzata

falugondok
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7737 Székelyszabar, Árpád utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működéséről szóló 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet és a fenntartó által
elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskola/gimnázium,
• Német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• helyismeret
• falugondnoki alapképzés
• legalább két éves vezetői engedély
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű empátia
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő kézség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Székelyszabar Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (7737 Székelyszabar, Árpád utca 53. ).

Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1105/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondok.

vagy
• Elektronikus úton Kemény Balázs részére a
szekelyszabar.polghivatal[at]gmail[dot]com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Az önkormányzat hirdetőtáblája - 2020. április 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör 6 hónap próbaidő kitöltésével tölthető be. A pályázat kiírója a pályázati
határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget
nem biztosít. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a
beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban
felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás
valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

Községi Önkormányzat Székelyszabar